Verklaring gegevensbescherming


Gardameer.com wordt geëxploiteerd door netprojex GmbH, Leipziger Str. 128, 10117 Berlin.

Bedankt voor uw interesse in ons bedrijf. Gegevensbescherming is van bijzonder belang voor het management van netprojex GmbH. De website van netprojex GmbH kan zonder opgave van persoonlijke gegevens worden gebruikt. Indien een betrokkene echter via onze website gebruik wenst te maken van speciale diensten van ons bedrijf, kan het nodig zijn persoonsgegevens te verwerken. Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is en er is geen rechtsgrondslag voor een dergelijke verwerking, verkrijgen we in het algemeen de toestemming van de betrokkene.

De verwerking van persoonsgegevens, zoals naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer van een betrokkene, vindt altijd plaats in overeenstemming met de BasisVerordening gegevensbescherming en met de voor netprojex GmbH geldende landspecifieke gegevensbeschermingsvoorschriften. Met deze privacyverklaring wil ons bedrijf het publiek informeren over de aard, de omvang en het doel van de door ons verzamelde, gebruikte en verwerkte persoonlijke gegevens. Voorts zullen de betrokkenen door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring op hun rechten worden gewezen.

Netprojex GmbH heeft als verantwoordelijke voor de verwerking talrijke technische en organisatorische maatregelen genomen om een zo volledig mogelijke bescherming van de via deze website verwerkte persoonsgegevens te waarborgen. Niettemin kunnen op internet gebaseerde datatransmissies beveiligingslacunes vertonen, zodat absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Daarom staat het iedere betrokkene vrij om persoonsgegevens op een andere manier aan ons door te geven, bijvoorbeeld telefonisch.
1 Definities

De gegevensbeschermingsverklaring van netprojex GmbH is gebaseerd op de terminologie die in de Europese richtlijn en Verordeninggever wordt gebruikt voor de vaststelling van de Basisgegevensbeschermingsverordening (DS-GVO). Onze verklaring over gegevensbescherming moet gemakkelijk leesbaar en begrijpelijk zijn, zowel voor het publiek als voor onze klanten en zakenpartners. Om dit te garanderen, willen we vooraf de gebruikte termen uitleggen.

In deze privacyverklaring gebruiken wij onder andere de volgende termen:

    a) persoonsgegevens

    Persoonsgegevens zijn alle gegevens over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna "betrokkene" genoemd). Identificeerbaar is een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door toewijzing aan een identificatiemiddel zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificatiemiddel of een of meer bijzondere kenmerken die de fysieke, fysiologische, genetische, psychologische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon tot uitdrukking brengen.
    b) de betrokken persoon

    De betrokkene is een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon van wie de persoonsgegevens door de voor de verwerking verantwoordelijke worden verwerkt.
    c) Verwerking

    Verwerking: elke handeling of reeks handelingen, verricht met of zonder behulp van geautomatiseerde procedures in verband met persoonsgegevens, zoals het verzamelen, verzamelen, ordenen, sorteren, opslaan, bijwerken of wijzigen, uitlezen, opvragen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of enige andere vorm van verstrekking, vergelijken, met elkaar in verband brengen, beperken, wissen of vernietigen.
    d) Beperking van de verwerking

    Beperking van de verwerking is het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met het doel de toekomstige verwerking ervan te beperken.
    e) Profilering

    Onder "profilering" wordt verstaan elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens in de vorm van het gebruik van dergelijke persoonsgegevens voor de evaluatie van bepaalde aspecten van de persoonlijkheid van een natuurlijke persoon, met name voor de analyse of voorspelling van aspecten in verband met de uitvoering van het werk, de economische situatie, de gezondheid, persoonlijke voorkeuren, belangen, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verhuizing van die natuurlijke persoon.
    f) Pseudonimisering

    Pseudonimisering is de verwerking van persoonsgegevens op een zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet langer zonder het gebruik van aanvullende informatie aan een specifieke betrokkene kunnen worden toegewezen, mits deze aanvullende informatie afzonderlijk wordt bewaard en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen die waarborgen dat de persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon worden toegewezen.
    g) voor de verwerking verantwoordelijke of voor de verwerking verantwoordelijke

    De voor de verwerking verantwoordelijke of de voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de instelling of een ander lichaam die, alleen of samen met anderen, beslist over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens. Wanneer het doel van en de middelen voor een dergelijke verwerking in het recht van de Unie of van de lidstaten zijn vastgesteld, kan de voor de verwerking verantwoordelijke of de specifieke criteria voor zijn aanstelling worden vastgesteld overeenkomstig het recht van de Unie of van de lidstaten.
    h) verwerkers van contracten

    Verwerker is een natuurlijke of rechtspersoon, autoriteit, instelling of ander lichaam die persoonsgegevens verwerkt namens de voor de verwerking verantwoordelijke.
    i) Ontvanger

    Ontvanger is een natuurlijke of rechtspersoon, autoriteit, instelling of ander lichaam aan wie persoonsgegevens worden verstrekt, ongeacht of deze al dan niet een derde partij is. Autoriteiten die in het kader van een bepaald onderzoeksmandaat op grond van het recht van de Unie of het recht van de lidstaten persoonsgegevens kunnen ontvangen, worden evenwel niet als ontvangers beschouwd.
    j) derden

    Een derde is een natuurlijke of rechtspersoon, autoriteit, instelling of ander lichaam, niet zijnde de betrokkene, de gegevensverwerker, de gegevensverwerker en de personen die gemachtigd zijn om de persoonsgegevens te verwerken onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van de gegevensverwerker of de gegevensverwerker.
    k) Toestemming

    Toestemming: elke geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting die de betrokkene in het specifieke geval vrijwillig heeft gedaan in de vorm van een verklaring of een andere duidelijke handeling waarmee de betrokkene te kennen geeft in te stemmen met de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens.

2. de naam en het adres van de voor de verwerking verantwoordelijke

De verantwoordelijke persoon in de zin van de basisverordening inzake gegevensbescherming, andere in de lidstaten van de Europese Unie geldende wetgeving inzake gegevensbescherming en andere bepalingen inzake gegevensbescherming:

netprojex GmbH

Leipziger STR. 128

10117 Berlijn

Duitsland

Telefoon: 030-44317420

E-mail: privacy@netprojex.com

Website: www.gardasee-info.com
3. koekjes

Op de internetpagina's van netprojex GmbH wordt gebruik gemaakt van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser op een computersysteem worden opgeslagen.

Veel websites en servers maken gebruik van cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatie van de cookie. Het bestaat uit een reeks tekens waarmee internetpagina's en servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke internetbrowser waarin het cookie is opgeslagen. Hierdoor kunnen de bezochte internetpagina's en servers de individuele browser van de betrokkene onderscheiden van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. Een bepaalde internetbrowser kan worden herkend en geïdentificeerd aan de hand van zijn unieke cookie-ID.

Door gebruik te maken van cookies kan netprojex GmbH gebruikers van deze website gebruiksvriendelijkere diensten aanbieden die zonder cookies niet mogelijk zouden zijn.

Door middel van een cookie kunnen de informatie en aanbiedingen op onze website worden geoptimaliseerd voor de gebruiker. Cookies stellen ons in staat, zoals reeds vermeld, de gebruikers van onze website te herkennen. Het doel van deze herkenning is om het gebruik van onze website voor gebruikers te vergemakkelijken. De gebruiker van een website die cookies gebruikt, hoeft bijvoorbeeld niet bij elk bezoek zijn toegangsgegevens opnieuw in te voeren, omdat deze worden overgenomen door de website en de cookie die wordt opgeslagen op het computersysteem van de gebruiker. Een ander voorbeeld is de cookie van een winkelmandje in de online winkel. De online shop onthoudt de items die een klant via een cookie in het virtuele winkelmandje heeft geplaatst.

De betrokkene kan het instellen van cookies door onze website te allen tijde door middel van een passende instelling van de gebruikte internetbrowser verhinderen en zich derhalve te allen tijde tegen het instellen van cookies verzetten. Bovendien kunnen reeds ingestelde cookies te allen tijde via een internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd. Dit is mogelijk in alle gangbare internetbrowsers. Als de betrokkene de instelling van cookies in de gebruikte internetbrowser deactiveert, kunnen niet alle functies van onze internetsite volledig bruikbaar zijn.
4. verzameling van algemene gegevens en informatie

De website van netprojex GmbH verzamelt een reeks algemene gegevens en informatie telkens als een persoon of een geautomatiseerd systeem de website bezoekt. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de logbestanden van de server. We kunnen (1) de gebruikte browsertypes en -versies vastleggen, (2) het besturingssysteem dat gebruikt wordt door het toegangssysteem, (3) de website van waaruit een toegangssysteem onze website bereikt (de zogenaamde referrer), (4) de subwebsites die toegankelijk zijn via een toegangssysteem op onze website, (5) de datum en het tijdstip waarop toegang wordt verkregen tot de website, (6) een internetprotocoladres (IP-adres), (7) de internetproviders van het toegangssysteem, en (8) andere soortgelijke gegevens en informatie die voor beveiligingsdoeleinden worden gebruikt bij aanvallen op onze IT-systemen.

Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie trekt netprojex GmbH geen conclusies ten aanzien van de betrokkene. Deze informatie is eerder nodig om (1) de inhoud van onze website correct te kunnen leveren, (2) de inhoud van onze website en de reclame ervoor te optimaliseren, (3) de permanente functionaliteit van onze informatietechnologiesystemen en de technologie van onze website te waarborgen, en (4) rechtshandhavingsinstanties te voorzien van de informatie die nodig is voor strafvervolging in het geval van een cyberaanval. Deze anoniem verzamelde gegevens en informatie worden daarom door netprojex GmbH statistisch geëvalueerd en met het doel de gegevensbescherming en -beveiliging in ons bedrijf te verhogen om uiteindelijk een optimaal beschermingsniveau voor de door ons verwerkte persoonsgegevens te waarborgen. De anonieme gegevens van de server-logbestanden worden gescheiden van alle persoonlijke gegevens opgeslagen die door een betrokkene zijn verstrekt.
5. inschrijven op onze website

De betrokkene kan zich op de website van de verantwoordelijke voor de verwerking laten registreren en persoonsgegevens verstrekken. Welke persoonsgegevens aan de verantwoordelijke voor de verwerking worden doorgegeven, wordt bepaald door het invoermasker dat voor de registratie wordt gebruikt. De door de betrokkene ingevoerde persoonsgegevens worden uitsluitend verzameld en opgeslagen voor intern gebruik door de voor de verwerking verantwoordelijke en voor eigen doeleinden. De voor de verwerking verantwoordelijke kan ervoor zorgen dat de gegevens worden doorgegeven aan een of meer verwerkers, zoals een pakketdienst, die de persoonsgegevens ook uitsluitend voor aan de voor de verwerking verantwoordelijke toe te schrijven intern gebruik gebruikt.

Voorts worden het IP-adres dat door de Internet Service Provider (ISP) aan de betrokkene is toegewezen en de datum en het tijdstip van registratie opgeslagen wanneer de betrokkene zich registreert op de website van de verantwoordelijke voor de verwerking. Deze gegevens worden opgeslagen tegen de achtergrond dat dit de enige manier is om misbruik van onze diensten te voorkomen en, indien nodig, om strafbare feiten te kunnen onderzoeken. In dit verband is de opslag van deze gegevens noodzakelijk om de voor de verwerking verantwoordelijke te beschermen. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij de wet of strafrechtelijke vervolging dit vereist.

De registratie van de betrokkene door middel van de vrijwillige verstrekking van persoonsgegevens dient de voor de verwerking verantwoordelijke om de betrokkene inhoud of diensten aan te bieden die door hun aard alleen aan geregistreerde gebruikers kunnen worden aangeboden. Het staat de geregistreerde personen te allen tijde vrij de bij de registratie verstrekte persoonsgegevens te wijzigen of volledig uit de databank van de verantwoordelijke voor de verwerking te laten verwijderen.

De voor de verwerking verantwoordelijke stelt elke betrokkene te allen tijde op diens verzoek in kennis van de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben. Voorts corrigeert of verwijdert de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens op verzoek of in opdracht van de betrokkene, mits er geen wettelijke verplichting bestaat om deze gegevens in bewaring te houden. Alle werknemers van de verantwoordelijke voor de verwerking staan in dit verband als contactpersonen ter beschikking van de betrokkene.
6. u abonneren op onze nieuwsbrief

Op de website van netprojex GmbH kunnen gebruikers zich abonneren op de nieuwsbrief van ons bedrijf. Welke persoonsgegevens bij de bestelling van de nieuwsbrief worden doorgegeven aan de verantwoordelijke voor de verwerking, wordt bepaald door het hiervoor gebruikte invoermasker.

Netprojex GmbH informeert haar klanten en zakenpartners regelmatig via een nieuwsbrief over het aanbod van de onderneming. De nieuwsbrief van ons bedrijf kan alleen door de betrokkene worden ontvangen indien (1) de betrokkene over een geldig e-mailadres beschikt en (2) de betrokkene zich registreert voor de nieuwsbrief verzending. Om juridische redenen wordt in het kader van de dubbele opt-in-procedure voor het eerst een bevestigingsmail gestuurd naar het e-mailadres dat de betrokkene heeft opgegeven voor het verzenden van de nieuwsbrief. Deze bevestigingsmail dient om na te gaan of de eigenaar van het e-mailadres de ontvangst van de nieuwsbrief als betrokkene heeft geautoriseerd.

Bij de aanmelding voor de nieuwsbrief slaan wij tevens het IP-adres op van het computersysteem dat door de betrokkene is gebruikt op het moment van aanmelding door de Internet Service Provider (ISP), alsmede de datum en het tijdstip van aanmelding. Het verzamelen van deze gegevens is noodzakelijk om (mogelijk) misbruik van het e-mailadres van de betrokkene op een later tijdstip op te sporen en dient dus de rechtsbescherming van de verantwoordelijke voor de verwerking.

De persoonlijke gegevens die bij de aanmelding voor de nieuwsbrief worden verzameld, worden uitsluitend gebruikt voor het verzenden van onze nieuwsbrief. Voorts kunnen abonnees van de nieuwsbrief per e-mail worden geïnformeerd indien dit noodzakelijk is voor het functioneren van de nieuwsbriefdienst of voor registratie, zoals het geval zou kunnen zijn bij wijzigingen in het nieuwsbriefaanbod of in de technische voorwaarden. De in het kader van de nieuwsbriefdienst verzamelde persoonlijke gegevens worden niet aan derden doorgegeven. Het abonnement op onze nieuwsbrief kan te allen tijde door de betrokkene worden opgezegd. De toestemming voor de opslag van persoonsgegevens, die de betrokkene aan ons heeft gegeven voor de toezending van de nieuwsbrief, kan te allen tijde worden herroepen. Voor het herroepen van uw toestemming vindt u in elke nieuwsbrief een bijbehorende link. Het is ook te allen tijde mogelijk om zich direct uit te schrijven van de nieuwsbrief die op de website van de verantwoordelijke voor de verwerking wordt verzonden of om de verantwoordelijke voor de verwerking op een andere manier te informeren.
Er is een fout opgetreden
powered by webEdition CMS